Vad är en nyemission?

När ett bolag erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier så kallas detta för en nyemission. De nya aktierna som utfärdas innebär att nytt kapital kommer in till bolaget, som genom detta också kan göra exempelvis nya satsningar - med det kan också ske i syfte att exempelvis betala skulder och undvika en konkurs. 

Aktierna som erbjuds är ofta billigare än de befintliga och detta för att locka fler att köpa. Som befintlig aktieägare till ett bolag så har man förtur vid en nyemission, vilket innebär att man ges en möjlighet att teckna aktier före allmänheten. Detta förutsätter emellertid att ett beslut är taget att nyemissionen ska ske med företrädesrätt. 

Nyemission sker för att få in kapital 

En nyemission kan ske av flera olika skäl. Dels så kan ett bolag vara i behov av nytt kapital för att kunna finansiera nya satsningar. Dels så kan en nyemission även användas för att betala skulder eller för att exempelvis en expansion - eller ett uppköp - ska finansieras. Man kan även se att en nyemission kan ske med syftet att slippa låna pengar: genom att ett bolag erbjuder en nyemission så kan man också komma undan större lån och den ränta sådana för med sig. 

Primärt dock: en nyemission kan, förenklat, antingen ske för att ett bolag A) vill satsa och växa eller B) för att man vill ha in pengar för att rädda sig ur en knivig ekonomisk situation eller till och med en konkurs. Som befintlig aktieägare eller investerare bör du definitivt se över i vilket syfte en nyemission sker. 

Så fungerar en nyemission 

En nyemission initieras genom att styrelsen skriver ett förslag och där sedan bolagsstämman - eller styrelsen - fattar ett beslut om att detta ska ske. Man beslutar även om en nyemission ska äga rum med- eller utan företrädesrätt. Nästa steg är att påbörja teckningsperioden där både allmänhet och befintliga aktieägare ges information om när man kan köpa nya aktier - och för hur mycket. När dessa anmält intresse så kan de köpa aktier och då betalning skett så meddelar bolaget sin kapitalökning hos Bolagsverket. 

Kan ett aktieägaravtal förhindra utspädning av aktier? 

Vid en nyemission så sker en automatisk utspädning av aktierna. Varje enskild aktie står numera för en mindre del av bolaget än vad aktien i fråga gjorde innan nyemissionen. Väljer man att inte delta vid en nyemission så minskas också den procentuella ägarandelen i bolaget. 

I samband med att man upprättar ett aktieägaravtal så kan man också införa en klausul mot utspädning. Detta innebär att man som investerare ges ett skydd mot att nya aktier senare emitteras till någon annan - och då till ett lägre pris. Om inte så tar en investerare en risk i att dennes ägande- och maktposition reduceras och blir mindre. En utspädningsklausul ger investeraren en rätt att delta vid framtida nyemissioner och med detta kommer också en trygghet samt ett skydd mot en framtida värdeminskning.

NOT: Denna artikel är skriven av en extern part i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning från juristfirman / advokatbyrån som finns representerad på webbplatsen.

En trygg och pålitlig juristbyrå inom bolagsrätt
5 May 2023