Aktieägaravtal

Rusta aktiebolaget för framtiden

Alla publika aktiebolags verksamheter leds av styrelsen och den löpande förvaltningen sköts av bolagets VD. Privata aktiebolag väljer själva om det ska utse en VD eller ej.

Det är vanligt att aktieägare och bolagets ägare kan ha olika syn på bolagets verksamhet och styrning. Det är därför av stor vikt att skapa ett noggrant aktieägaravtal för att säkerställa att alla drar åt samma håll och att det finns åtgärdsplaner för framtida förändringar.

Till exempel är det viktigt att i avtalet specificera hur styrelsen ska utformas. Detta är speciellt viktigt eftersom det är styrelsen som utser bolagets VD och utövar ett stort inflytande över den löpande verksamheten. Det kan exempelvis också vara av stor vikt för minoritetsaktieägare att endast tillåta att viktiga beslut bara blir giltiga om de fattas av en högre majoritet än det som krävs enligt reglerna i aktiebolagslagen.

Skaffa aktieägaravtal

Det finns många anledningar till att ha ett aktieägaravtal. Det är inte ovanligt med bolag där ägarna inte har egen majoritet och då finns det alltid en risk för oenighet om hur bolaget ska drivas, en så kallad dödlägessituation. Då finns det risk att verksamheten stannar av och osäkerheten ökar bland aktieägarna.

Det är heller inte ovanligt med långa och dyra förhandlingsprocedurer och resultatet av detta blir ofta att delägarna tvingas lösa ut varandra. Det blir i dessa fall ofta konflikter gällande aktievärdering. Detta är ett exempel när ett aktieägaravtal hade kunnat reglera värderingen av aktievärdet redan i förväg för att förhindra konflikter.

Finansieringsbehov

Det är omöjligt att förutspå vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden när det gäller investeringar eller kapitalbrist. Aktieägarna har generellt sätt ingen skyldighet att bidra med eget kapital. Det är viktigt att sätta upp riktlinjer i aktieägaravtalet som reglerar hur frågor kring finansiering ska lösas. Det går till exempel att skriva in i avtalet om det ska finnas krav på skyldigheter att skjuta till eget kapital från aktieägarna vid behov.

Det är också mycket viktigt att det noga står specificerat i aktieägaravtalet hur vinstutdelning till aktieägarna ska regleras.

Behåll kontrollen över bolaget

Det är viktigt att ha kontroll över aktieägarkretsen i bolaget. Det ger en trygghet när man vet vilka man gör affärer med. Det händer att nya investerare satsar kapital i personerna som driver bolaget och inte har något intresse av själva bolaget. Därför är det viktigt att i aktieägaravtalet reglera vad som ska gälla vid eventuella ägarförändringar i bolaget.

Genom särskilda bestämmelser i aktieägaravtalet för hur aktierna ska disponeras och hur nya aktieägare ska hanteras kan man med hjälp av en erfaren jurist säkerställa kontrollen i bolaget.

Kontakta oss via formuläret om du behöver en erfaren jurist inom bolagsrätt!

göteborg spårvagn

 

När du behöver en kunnig jurist inom bolagsrätt