Hembudsförbehåll - så fungerar det

Hembudsförbehåll innebär att aktieägare får en rätt att lösa in aktier som har överlåtits till tredje part. Ett företag kan skriva in hembudsförbehåll i bolagsordningen och då ha som syfte att förhindra att ett företags aktier hamnar i orätta händer - vilket konkret kan innebära att de köps upp av exempelvis en konkurrent.

Genom ett hembudsförbehåll kan man på ett tydligt sätt kontrollera vem som blir medlem i ett företag - och samtidigt också förhindra att fel personer ges inflytande och bestämmanderätt.

Vilka syften finns med ett hembudsförbehåll?

Det tydligaste syftet med ett hembudsförbehåll är att ett sådant förhindrar att oönskade personer blir aktieägare i ett bolag. Ett annat syfte som finns med att inkludera denna klausul i ett aktieägaravtal är att förhindra förändringar i exempelvis ägarkretsen eller se majoritetsförändringar i bolaget.

Ett hembudsförbehåll kan användas inom alla typer av aktiebolag och även för alla typer av aktieövergångar. Befintliga aktieägare ges rätten att lösa in aktier innan de har övergått till en ny aktieägare - och detta oavsett hur överlåtelsen eller förvärvet har skett. Detta sker emellertid i efterhand: aktierna måste först övergå till den nya ägaren innan rätten att lösa in dem infaller.

Ett konkret exempel på detta kan illustreras på följande sätt. Vi har aktieägare A som hittat en köpare av sina aktier i form av person B. Denne person B är emellertid inte en trygg köpare - enligt de övriga aktieägarna. Dessa nyttjar då klausulen om hembudsförbehåll och löser in aktierna i fråga från person B. Detta sker inom den tidsfrist som står skriven i bolagsordningen.

Viktigt att tänka på med hembudsförbehåll

En viktig sak gällande ett hembudsförbehåll är att det inte ska skrivas in i ett aktieägaravtal. Tyvärr så kan man se att många rekommenderar detta, men faktum är att ett aktieägaravtal inte kan medföra förpliktelser mot en utomstående.

Skulle ett aktieägaravtal innehålla ett hembudsförbehåll och en extern förvärvare - utan aktieposter och utan att vara part i aktieägaravtalet - vill ta över bolaget så har denne heller inga förpliktelser eller skyldigheter att hembjuda aktier som förvärvats.

Väljer man som företag att inkludera ett hembudsförbehåll i sin bolagsordning så medför detta även skyldigheter för utomstående parter. Vill ert företag ha tryggheten som ett hembudsförbehåll för med sig så är det således en klausul att addera till bolagsordningen och registrera den ändringen hos Bolagsverket.

NOT: Denna artikel är skriven av en extern part i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning från juristfirman / advokatbyrån som finns representerad på webbplatsen.

En trygg och pålitlig juristbyrå inom bolagsrätt
1 Jun 2023